وی کنسانتره
وی کنسانتره

وی کنسانتره

نوعی پروتئین وی می باشد که دارای ٨٠%پروتئین است و ٢٠% بقیه را لاکتوز و چربی و مواد معدنی تشکیل می دهد. خواص بیولوژیکی آن بهتر از وی ایزوله شده می باشد اما از لحاظ ریکاوری هیچ تفاوتی با هم ندارند.

نظرات